Všeobecné obchodní podmínky

Datum poslední aktualizace: 3. března 2020

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Prodávající – provozovatel půjčovny deskových her Tilke (dále jako “Provozovatel“):
Název: Mgr. Ivana Tilkeridu
Sídlo: Nálevkova 812/13, 779 00 Olomouc
IČ: 02215489
DIČ: prodávající není plátcem DPH
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Objednatele. Objednatelem je fyzická osoba, který uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webových stránkách prodávajícího na adrese: https://tilke.cz/katalog-her/ (dále jen „internetový obchod“ nebo “katalog her”)

2. Informace o zboží, službách a cenách

 1. Informace o zboží a službách včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých položek katalogu her. Ceny uvedené v katalogu u her určených k rezervaci jsou uvedeny za jeden den výpůjčky. Ceny u zboží, které jsou určeny ke stažení a vlastnímu tisku jsou konečné. Provozovatel není plátce DPH.
 2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. V tuto chvíli je hry z katalogu možné vyzvednout pouze osobně po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě, popř. domluvě prostřednictvím messengeru s Provozovatelem (nejčastěji na adrese Tovární 1097/12, 779 00 Olomouc). Tamtéž hru osobně po skončení doby nájmu vrací. Zboží, které je určeny ke stažení a vlastnímu tisku, jsou dodávány pouze elektronicky prostřednictvím e-mailu zadaného při potvrzení objednávky.
 3. Hru je možné zarezervovat na minimálně 2 dny (jedna noc), maximální doba výpůjčky pak je stanovena na 14 dnů, pokud není sjednáno jinak. Objednatel si hru může zarezervovat maximálně s 3měsíčním předstihem. Na dobu za déle než tři měsíce je nutné se domluvit individuálně.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Provozovatel s Objednatelem jinak.
 5. V průběhu životnosti her dochází k jejich běžnému opotřebení, hry jsou průběžně provozovatelem kontrolovány a udržovány. Běžné opotřebení je již zohledněno v cenách za pronájem (půjčování) her. Výraznější poškození her nebo ztráta komponent může být zpoplatněna – viz aktuální ceník.
 6. O každé výpůjčce je sepsán předávací protokol, který stvrdí podpisem obě strany. Předávací protokol je uložen u provozovatele služeb Tilke – půjčovny deskových her. Osobní údaje uvedené v předávacím protokolu v rozsahu jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mailový a a telefonní kontakt jsou zpracovány v souladu se zásadami zpracování osobních údajů.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Objednatel sám.
 2. Objednávky provádí Objednatel prostřednictvím katalogu. Vyplnění objednávkového formuláře není podmíněno registrací v internetovém obchodě.
 3. Při zadávání objednávky si Objednatel vybere hru, kterou chce rezervovat nebo zboží, které je určeno ke stažení a vlastnímu tisku. U her určených k rezervaci je nutné zadat termín vyzvednutí a termín vrácení hry. Cena výpůjčky za zvolené období je vypočtena a Objednateli zobrazena před potvrzením rezervace.
 4. Před odesláním objednávky je Objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Pro odsouhlasení obsahu objednávky Objednatel přejde pomocí tlačítka Přejít k pokladně do pokladny, kam zadá své fakturační údaje.
 5. Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Objednatelem o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Odsouhlasením všeobecných obchodních podmínek se objednávka považuje za závaznou.

4. Cena a platební podmínky

 1. Prodávající umožňuje platby pouze v českých korunách (CZK) prostřednictvím převodu na bankovní účet. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 2. Ceny her určených k rezervaci v katalogu her odpovídají aktuálnímu ceníku půjčovného, kde jsou také uvedeny definice vratné kauce a penalizační poplatky.
 3. Není-li sjednáno jinak, doba splatnosti je 3 dny od data vystavení proforma faktury. Po připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího je Objednateli zaslán daňový doklad – faktura.
 4. Podklady k platbě i daňový doklad – faktura jsou Objednateli zaslány na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři.
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží nebo služeb v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží nebo služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Objednatel je povinen dodržovat Výpůjční řád.
 2. Poskytovatel je povinen poskytovat služby ve sjednané kvalitě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod, a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

6. Ochrana soukromí Objednatele

 1. Objednatel poskytuje prodávajícímu fakturační údaje. Mgr. Ivana Tilkeridu jakožto prodávající zpracovává osobní údaje za účelem plnění smluvního vztahu, pro účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností a z důvodů oprávněného zájmu. Poskytnuté osobní údaje nejsou bez výslovného souhlasu uživatele předávány třetím osobám nebo využívány k zasílání newsletterů.
 2. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na https://tilke.cz/privacy-policy/.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn obsah těchto všeobecných obchodních podmínek jednostranně změnit.
 2. Úplné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno na stránkách Prodávajícího spolu s datem poslední aktualizace.
 3. Veškerá oznámení adresovaná Objednateli mohou být činěna ve formě elektronické zprávy adresované na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v objednávce. Poskytovatel je oprávněn zasílat zálohové faktury a daňové doklady Objednateli elektronicky, případně poštou.
 4. V případě potřeby (oznámení, reklamace, technické problémy, stížnosti atp.) může Objednatel kontaktovat Prodávajícího na e-mailové adrese deskovky@tilke.cz.